Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji VI kadencji Rady Gminy w Konecku

W dniu 9 listopada 2012 roku  (piątek) o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku odbędzie się XX sesja VI kadencji Rady Gminy w Konecku.

PORZĄDEK OBRAD XX SESJI VI KADENCJI RADY GMINY – 09.11.2012 r.

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Powołanie protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Koneck
w roku szkolnym 2011/2012.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

8.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Straszewo na lata 2012 – 2019”

a) omówienie projektu uchwały;  

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

8.2 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Koneck
na lata 2012 – 2019”

a) omówienie projektu uchwały;  

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

8.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/2006 Rady Gminy Koneck z dnia 10 października 2006 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koneck

a) omówienie projektu uchwały;  

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji oświaty, kultury, zdrowia, ładu
i porządku publicznego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

8.4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/57/11 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2012 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

8.5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

               c) dyskusja;

               d) podjęcie uchwały.

8.6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podstawy do obliczania podatku rolnego
na 2013 r.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

               c) dyskusja;                        

               d) podjęcie uchwały.

8.7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

a) omówienie projektu uchwały;  

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji budżetu, rolnictwa i rozwoju   gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

8.8. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji –
dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

               c) dyskusja;                        

               d) podjęcie uchwały.   

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.  Informacje lub komunikaty.

11. Wnioski lub oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy.

 

Podobne aktualności

Skip to content