Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z A W I A D O M I E N I E

o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej
od 1 lipca 2017 r.

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/165/17 Rady Gminy Koneck z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/23/15  z dnia 24 lutego 2015 r. dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2017 r. zmianie ulega stawka opłaty, która będzie wynosić 11,00 zł od osoby na miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Stawka opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób zmieszany pozostaje bez zmian (20 zł miesięcznie od osoby).

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. W myśl obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi powinien być systemem samofinansującym się, a więc konieczne jest zapewnienie środków na jego prawidłowego funkcjonowanie. Tym samym należało dostosować stawki opłaty od mieszkańca tak, aby wystarczała ona  na realizację zadania, którym gmina została obciążona.

 

Podobne aktualności

Skip to content