Gotowi na zmiany

GOTOWI NA ZMIANY

Zapraszamy do udziału w projekcie „Gotowi na zmiany” osoby w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujące na terenie woj. kujawsko-pomorskiego pracujące, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub które zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.

Projekt pt. „Gotowi na zmiany” realizowany jest przez KAMEA Paweł Kozarzewski w partnerstwie z Akademickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno–Edukacyjnych. na terenie województwa kujawsko – pomorskiego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie  Poddziałanie 8.2.2  Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Projekt skierowany jest dla osób:

– pracujących, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej;

– pracujących, zamieszkujących w gospodarstwie domowym, w którym dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej;

 – zatrudnionych na umowach krótkoterminowych tj. umowach zawartych na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy oraz osób zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu;

Szczególnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, osoby zamieszkujące miasta: Grudziądz, Włocławek, Chełmno, Nakło nad Notecią, Rypin, Inowrocław, Brodnica, Świecie, osoby, które korzystały z wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. kujawsko-pomorskiego z zakresu wykluczenia społecznego, osoby w wieku powyżej 50 r.ż., osoby o niskich kwalifikacjach spełniające powyżej wskazane kryteria.

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

  1. Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania – 4 godz./osobę
  2. szkolenie zawodowe wynikające z Indywidualnego Planu Działania,
  3. pośrednictwo pracy – 3 godz./osobę

ZAPEWNIAMY:

  • Stypendium szkoleniowe – 6,89 zł /godz. szkolenia (netto)
  • Catering podczas szkoleń;
  • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie – do max. 400 zł dla uczestnika kursu
  • Materiały szkoleniowe;
  • Badania lekarskie, NNW

 Opłacamy egzaminy zewnętrzne!!!!

Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

Biuro Projektu:

  1. Fordońska 120 Budynek C pok. nr 4, 85-739 Bydgoszcz

Tel. 537 824 632

e-mail: info@asise.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek od g. 8.00 do g. 16.00

czwartek od g. 10.00 do g. 18.00

REKRUTACJA TRWA!

formularz zgłoszeniowy

regulamin projektu

CEL PROJEKTU

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie od 01.11.2019 do 31.10.2020 r. grupy 120 osób z terenu woj. kujawsko-pomorskiego (70K/50M), osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, ubogich pracujących-poprzez zastosowywanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji.

PLANOWANE EFEKTY

  1. Liczba osób, których sytuacja na rynku pracy uległa poprawie w rozumieniu efektywności zawodowej – 24

Wartość projektu wynosi: 913 350,00 zł,

w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 867 682,50 zł

Harmonogramy udzielania wsparcia będą aktualizowane po ustaleniu terminów spotkań z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy dla poszczególnych osób zakwalifikowanych do projektu oraz po ustaleniu terminu rozpoczęcia szkoleń zawodowych.

 

Info na stronę

Podobne aktualności

Skip to content