Program unieszkodliwianie azbestu

Wójt Gminy Koneck ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań dot. demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest przewidzianych do realizacji w 2024 r. w ramach dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane:

 • na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
 • na obiektach użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego (placówki oświatowe, ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i bezpieczeństwa publicznego, inne obiekty użyteczności publicznej będące własnością gminy).

Termin realizacji zadania: DO 30 CZERWCA 2024 r.

Dofinansowanie pokrywa koszty kwalifikowane związane z demontażem, transportem i utylizacją azbestu lub samego transportu i utylizacji wyrobów, których użytkowanie zostało wcześniej zakończone.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

 • demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest
 • transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia
 • unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów na odpowiednim składowisku

UWAGA! Dofinansowanie NIE OBEJMUJE kosztów nowego pokrycia dachowego. Udzielana pomoc ma charakter wykonania usługi i nie obejmuje zwrotu kosztów wcześniej poniesionych przez wnioskodawcę.

UWAGA! Dofinansowanie NIE OBEJMUJE przedsięwzięć realizowanych w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów którym Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (K-POR ARMiR) udzielił dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Działania A1.4.1.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100% jego kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej jak 700 zł/Mg.

W przypadku, gdy kwota przewyższy 700 zł/Mg zadanie jest wykonywane przy udziale własnym wnioskodawcy w poniesionych kosztach. WNIOSKODAWCA pokrywa część kosztów związanych z realizacją usługi wyliczoną po rozliczeniu zadania z WFOŚiGW.

Właściciele nieruchomości zainteresowani możliwością dofinansowania powinni złożyć wnioski  do Urzędu Gminy w Konecku (pokój nr 8) lub w Sekretariacie Urzędu Gminy Koneck, ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck.

Termin składania wniosków – do 06 MAJA 2024 r.

Szczegółowych informacji udziela: Pani Agata Janiak, tel. 54 272 23 02 wew. 20 lub 26

O kwalifikacji wniosku decydują następujące kryteria:

 • data wpływu do Urzędu Gminy Koneck kompletnego wniosku;
 • w przypadku, gdy wnioskowana kwota wsparcia wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru przekroczy dostępną alokację na rok 2024 określoną w umowie z WFOŚiGW, o przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu wniosków do Urzędu Gminy Koneck;
 • wnioski nierozpatrzone w roku, w którym zostały złożone – NIE PODLEGAJĄ rozpatrzeniu w roku następnym tj. 2025 r.

Uwaga! Dofinansowanie pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Koneck, ponosi odpowiedzialność za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania.

W związku z tym Gmina:

 • prowadzi nabór wniosków od potencjalnych zainteresowanych właścicieli nieruchomości
 • organizuje przetarg wyłaniający firmę demontującą i utylizującą odpady
 • reguluje kwestie finansowe pomiędzy wykonawcą, WFOŚiGW w Toruniu oraz beneficjentem ostatecznym oraz prowadzi działania kontrolne w stosunku do beneficjenta ostatecznego.

ZE WZGLĘDU NA KRÓTKI OKRES REALIZACJI PROSIMY O PRZEMYŚLENIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM POKRYCIA DACHOWEGO DO KOŃCA CZERWCA 2024 R.

Szczegóły związane z wykonaniem robót, w szczególności terminy demontażu wyrobów zawierających azbest, Wnioskodawca będzie uzgadniał z Wykonawcą robót, wybranym przez Gminę Koneck.

UWAGA ! DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ POZWOLENIA  LUB ZGŁOSZENIA WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO ZAWIERAJĄCEGO AZBEST Z ORGANU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI DEMONTAŻU AZBESTU Z BUDYNKU WRAZ Z MAPĄ OKREŚLAJĄCĄ USYTUOWANIE BUDYNKU

Załączniki do pobrania:

zalacznik_3_oswiadczenie

zalacznik_2ocena

zalacznik_1informacjaowyrobachzawierajacychazbest

wniosek_azbest_2024

oswiadczenie_o_pomocy_de_minimis

Podobne aktualności

Skip to content